Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 5 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру, шулай ук «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 октябрендәге 22 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 8 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 6 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 20 февралендәге 1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм ...

Скачать
№ 4 19.03.2020 ел
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 37 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 2 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 3 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2012 елның 19 декабрендәге 37 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 25 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 16 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 3 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 5 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 5 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 4 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 4 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 1 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 08 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 2 2019 елның 08 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 18 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2006 елның 5 январендәге 2 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 24 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллыторак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 5 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елнын 13 феврале
«Кызыл Чапчак авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец Жирдэн файдалану һэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 16нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 37 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать