№ 10 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллыторак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 5 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елнын 13 феврале
«Кызыл Чапчак авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец Жирдэн файдалану һэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 16нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 37 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать