№ 25 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 16 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 3 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 5 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 5 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 4 2019 елның 9 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 4 2019 елның 09 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 1 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 08 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 2 2019 елның 08 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 18 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2006 елның 5 январендәге 2 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 12 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 24 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 23 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 17 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 10 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 9 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Урта Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Түбән Чаллы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Кызыл Чапчак торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Югары Чаллыторак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 5 2019 елның 22 апреле
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының Кызыл Чапчак авыл җирлеге составына керүче Олы Аты торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 3 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 11 2019 елнын 13 феврале
«Кызыл Чапчак авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец Жирдэн файдалану һэм тезелеш кагыйдэлэренэ узгэрешлэр керту турында

Скачать
№ 39 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлеге Советының 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән «Физик затлар милкенә салым турында»гы 17 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 38 от 19.12.2018
Кызыл Чапчак авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 16нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 37 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кызыл Чапчак авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 36 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кызыл Чапчак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать